Adatkezelési tájékoztató
a PPH Media webáruházaiban vásárlók részére

Adatkezelő:
Professional Publishing Hungary Kiadó Kft. (továbbiakban PPH Media)
1037 Budapest, Montevideo u. 3/b.
Tel: 30/552-5011
Mail: [email protected]

Az adatkezelő képviselője:
Vándor Ágnes
1037 Budapest, Montevideo u. 3/b.
Tel: 1-4304500
Mail: [email protected]

A személyes adatok kezelésének célja, az adatkezelés jogalapja:
PPH Media termékeire és szolgáltatásaira elektronikus kereskedelem útján érkező megrendelések teljesítése.
A szerződés létesítéséhez szükséges adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul.
A szerződés teljesítéséhez, a kintlévőségek kezeléséhez szükséges adatkezelés a PPH Media jogos érdekén alapul.

A személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái:
- Adatfeldolgozók:
Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Németország
Serverside Kft., 2624 Szokolya, Kolozsvári u. 17.

Az adatokat az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja.

A személyes adatok tárolásának időtartama:
A megrendelés teljesítéséhez szükséges szállítási adatokra vonatkozóan: a teljesítés, a fogyasztói panaszok érvényesítésére nyitva álló határidő, továbbá az érintett hozzájárulásának visszavonása közül a legkésőbbi időpont.
Az ellenértékről kiállított számla esetében a vonatkozó törvények által előírt megőrzési határidő.
Kintlévőség esetében a Társaságnak a kintlévőség beszedéséhez fűződő jogos érdeke érvényesítéséhez szükséges időtartam.

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Az érintettet megilleti az adathordozhatósághoz való jog.

Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén az érintettet megilleti a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, ez azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett a felügyeleti hatósághoz panasz benyújtására jogosult. Felügyeleti hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Telefon: +36 (1) 391-1400, +36 (30) 683-5969, +36 (30) 549-6838
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: [email protected]
Weboldal: www.naih.hu

A személyes adat szolgáltatása szerződés kötésének előfeltétele.
A személyes adatok megadása nem kötelező.
A személyes adatok megadásának elmaradása esetén a szerződés létrejötte meghiúsul.
A személyes adatok automatizált döntéshozatalra nem kerülnek felhasználásra.

Kérjük tekintse meg a PPH Media weboldalainak látogatói számára készült adatkezelési tájékoztatót is.

Budapest, 2023. szeptember 25.