PPH MEDIA ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

FEJEZETEK

 1. Bevezető
 2. Adatkezelő
 3. Érintettek jogai
 4. Használt szakkifejezések
 5. Jogszabályi előírások
 6. Adatfeldolgozók
 7. Címzettek
 8. Nemzetközi adattovábbítás harmadik országba
 9. Kezelt adatok kategóriái
 10. Adatok megtagadásának következményei
 11. Automatikus profilozási nyilatkozat

 

 1. Bevezető:

Üdvözöljük a PPH Média Weboldalán. Az alábbiakban tájékoztatjuk cégünk és beszállítóink adatvédelmi folyamatairól.

A PPH Médiacsoport kiemelten fontosnak tartja, hogy a kezelt személyes adatait biztonságban tartsa és azokat a ránk vonatkozó törvényi szabályzatok alapján megvédjük.

Tájékoztatónk azt a célt szolgálja, hogy a munkánk és együttműködésünk során megadott személyes adatai kezelésével és védelmével kapcsolatos minden fontos információt megismerhessen.
A személyes adatok kezelésénél betartjuk az arra vonatkozó jogszabályi előírásokat, biztosítjuk az adatok zárt kezelését, melynek módjáról és szabályszerűségéről bármikor tájékoztatást adunk. A hatályos Adatkezelési törvény és a vonatkozó jogszabályok előírásait betartjuk, és ez alapján fenntartjuk a jogot arra, hogy az esetleges törvényi, beszállítói vagy folyamataink változtatása miatt ezt a Tájékoztatót bármikor megváltoztassuk.

Az alábbi tájékoztató átfogóan kezeli a cégcsoport magyarországi teljes adatkezelési folyamatát.

 1. Adatkezelő

Az Ön adatait a PPH Média mint Adatkezelő kezeli a törvényben előírt szabályok és folyamatok alapján az alábbi Adatkezelési Tájékoztató szerint.

Adatkezelő

Professional Publishing Hungary Kiadó Kft. (továbbiakban PPH Media)

Címe

1037 Budapest, Montevideo u. 3/b.

Elérhetőség

[email protected]

Telefon

30/552-5011

Adatbiztonsággal kapcsolatos érdeklődés

[email protected]

 

Professional Publishing Hungary Kiadó Kft. 1037 Budapest, Montevideo u. 3/b

 

 1. Érintett Jogai

Fontos, hogy tisztában legyen személyes jogaival, amelyek segítik azt, hogy személyes adatait megfelelően kezeljük. Ennek alapján joga van:

 • személyes adataihoz való hozzáféréshez,
  • ez azt jelenti, hogy bármikor tud hozzánk fordulni és megtudni, milyen adatokat tárolunk Önről
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
  • ez azt jelenti, hogyha úgy találja, hogy bizonyos adatokat tévesen rögzítettünk bármikor kérheti az adatok helyesbítését tőlünk.
 • személyes adatainak törlését,
  • ez azt jelenti, hogy bármikor kérheti tőlünk, hogy adatait töröljük. Ezt csak akkor nem tehetjük meg, ha valamelyik törvény (pld. Számviteli, Munka törvénykönyve, oktatási törvények stb.) az adatok megtartását előírja a számunkra. Ha ez az eset történik, akkor erről értesítjük Önt a kérésre küldött válaszban.
 • az adott adatkezelés korlátozását,
  • ez azt jelenti, hogy ha valamelyik adatának kezelését vitatja, vagy korlátozni kívánja, akkor ezt bármikor kérheti tőlünk, ha törvény mást nem ír számunkra elő. Kérését kivizsgáljuk és annak megfelelően kezeljük adatait a továbbiakban.
 • személyes adatainak hordozhatóságát,
  • bizonyos esetben szüksége lehet az általunk tárolt adatokra más szolgáltatáshoz, így a nálunk automatizált vagy digitalizált formában tárolt adatokat az ön kérésére abban a formátumban átadjuk, amilyen formában tároljuk.

 

Továbbá tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen az alábbiak szerint:

Önnek joga van bármilyen adatbiztonsági kérdésével és panaszával az Adatbiztonsági Hatósághoz fordulni, melyet az alábbi módon ér el:

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Cím: 1055 Budapest,
  Falk Miksa utca 9-1

 

 • Ügyfélszolgálati idő: hétfő - csütörtök 9:00 – 16:00 óra között, péntek: 9:00 – 14.00 óra között.
 • Telefonszám:
 • +36 (30) 683-5969
  +36 (30) 549-6838
  +36 (1) 391 1400
  Fax
  +36 (1) 391-1410
 • Honlap: https://naih.hu/
 • Ügyfélkapu ügyintézés: https://epapir.gov.hu/
 • E-mail:  [email protected]

 

 • Bírósági Eljáráshoz való jog:
 • Bíróságon keresztüli adatkezeléssel kapcsolatos jogainak, igényeinek érvényesítése érdekében bírósághoz is fordulhat. Az eljárást a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt kezdeményezheti.

 

 

Hozzánk intézett minden kérését a fentiek szerint fogjuk átvizsgálni és arról Önt tájékoztatni.

 

 1. A Tájékoztatóban Használt Kifejezések:

Az alábbiakban megtalálja azokat a definíciókat, amelyeket ebben a tájékoztatóban használni fogunk:

1) Adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége.

2) Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

3) Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált, vagy nem

automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,

rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés,

felhasználás, közlés vagy továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé

tétel, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

4) Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely

egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal

együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog

határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös

szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

5) Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami

joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az

említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés

céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

 

 

 1. Jogszabályi előírások

Személyes adatok kezelését előírhatják bizonyos jogszabályok. Ezekben célok, folyamatok, címzettek és határidők is lehetnek. Az alábbiakban mutatjuk meg, mely jogszabályok vonatkoznak ránk. Ezekre fogunk hivatkozni a továbbiakban.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (továbbiakban GDPR) -személyes adataival kapcsolatos jogok és kötelezettségek tekintetében.

 

A PPH Média az alábbi jogalapokon fogja tárolni az Ön adatát:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: Érintett hozzájárulása: amikor Ön személyesen felveszi velünk a kapcsolatot és megadja az adatait.

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: Szerződés megkötéséhez szükséges adatok: amikor elindul a szolgáltatási kapcsolatunk különböző jogszabályok és saját folyamataink által előírt adatok.

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont: Jogi kötelezettség: bizonyos lejjebb hivatkozott jogszabályok, amelyek előírják számunkra bizonyos adatkezelés szükségét.

 

2000. évi C. törvény a számvitelről (továbbiakban Sztv.) -szerződéses és számlázási feladatainkkal tekintetben

 

2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (továbbiakban Grt.)

 

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (továbbiakban : EHtv.)

-a digitális reklám és hírlevéllel kapcsolatban

 

2017. évi CL. törvényaz adózás rendjéről (Art.) -a munkabérrel kapcsolatos adatkezelés és harmadik fél (címzett) adatszolgáltatás

 

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról (Áfatörvény)

 

1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény)

 

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker tv.)

 

64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről

 

Munkavállalói szerződések személyes adatkezelését szabályzó törvények:

 

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről (továbbiakban: Mtv.) -a cég munkavállalóinak szerződései tekintetében

 

Szoctv. - 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

 

1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról (Flt.)

 

1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól (Ebtv.)

 

1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról (Vht.)

 

1991. évi XCII. törvény a betegszabadságról

 

 

 1. Adatfeldolgozók

A PPH Média az adatok tárolására és kezelésére Adatfeldolgozókat vesz igénybe.

Az alábbiakban mutatjuk meg az erre használt cégeket:

 

Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Németország

https://www.hetzner.com/

Privacy Policy: https://www.hetzner.com/legal/privacy-policy

 

Serverside Kft., 2624 Szokolya, Kolozsvári u. 17.

https://www.serverside.hu/impresszum/

Kontakt: [email protected]

 

Magyar Posta Zrt.

Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Postacím: Budapest 1540
Telefon: +36-1-767-8200
Webcím: http://www.posta.hu
E-mail: [email protected]

https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato

 

M-Audit Kft.

Hungary, 1113. Budapest,Karolina út 65.

Adatekezelési Tájékoztató: https://m-audit.hu/MAuditPrivacyStatement.pdf

 

Andrási & Hegedűs Ügyvédi Iroda

1023 Budapest, Bécsi út 3-5. IV. em. 40.

tel: + 36 1 240 6698, + 36 209 650 665

 

Közösségi Media

Az alábbi közösségi media cégekkel vagyunk közös adatkezelői kapcsolatban.

A cégek adatvédelmi szabályzatai szerint működünk és Adatefeldolgozói jogi státuszban vagyunk.

Kivétel:

Direkt – messaging / in-post kontakt  / kérdőívek / személyes kapcsolat felvétel  –folyamán az Adatkezelő a PPH Média lesz.

 

META:

Meta Platforms Ireland Ltd. (székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írország)

facebook https://www.facebook.com/privacy/policy/

Instagram https://help.instagram.com/155833707900388

 

Microsoft:

Wilton Place, Dublin 2, Ireland

Linkedin https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

TIK_TOK

10 EARLSFORT TERRACE, Dublin, D02 T380, Dublin Country Ireland

 https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/en

 

Cookie Management

Google Analytics https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

 

Gloster Infokommunikációs Nyrt.

2142 Nagytarcsa, Csonka János u. 1/a.

Telefon: +36 1 456 80 10

Email: [email protected]

Adatvédelmi tájékoztató: https://www.gloster.hu/uploads/jogi/Nyrt_gloster_Adatvedelmi%20tajekoztato2024.pdf

 

 

 

 

Adatfeldolgozók eseti kategóriája

Rendezvények Adatkezelése

Eseti alkalommal rendezvényeinkhez ügynökségeket vagy rendezvényhelyszíneket használunk. Ilyen esetekben minden alkalommal a regisztrációs felületen ezeket az Adatfeldolgozókat külön feltüntejük és jelezzük az általuk kezelt személyes adatok körét és az adatok védelmére kidolgozott folyamatainkat.

 

 

 1. Címzettek

Oktatási kurzusainkat a 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet szabályozza. Ezalapján bizonyos adatokat, igazolásokat továbbítunk a törvényben meghatározott szervezeteknek, címzetteknek.

 

 

 1. Nemzetközi Adattovábbítás Harmadik Országba

Google szolgáltatások (weboldal látogatottsági statisztika) igénybevétele során adattovábbítás történik az USA-ba.

 

Nemzetközi adattovábbítás Harmadik országba küldött adatok kizárólag az USA és EU között fenálló “Data Privacy Framework” alapján történik.

Az EU Bizottság által 2023-ban elfogadott “Megfelelési” határozat alapján.

 

 

 

 

 

 

 


 

 1. Tárolt Adatok kategóriái

Kezelt Adat

Cél

Jogalap

Tárolási Idő

OLDAL REGISZTRÁCIÓ

 

 

 

E-mail cím

oldal regisztráció

Szerződés Teljesítése

szerződés vége

E-mail cím

kapcsolattartás

érintett hozzájárulása

visszavonásig

E-mail cím

hírlevél és zárolt tartalmak

érintett hozzájárulása

visszavonásig

Titulus

kapcsolattartás

érintett hozzájárulása

visszavonásig

Név

kapcsolattartás

érintett hozzájárulása

visszavonásig

Orvosi pecsétszám

zárolt tartalom elérése

érintett hozzájárulása

visszavonásig

Gyógyszerész nyilvántartási szám

zárolt tartalom elérése

érintett hozzájárulása

visszavonásig

Asszisztens nyilvántartási szám

zárolt tartalom elérése

érintett hozzájárulása

visszavonásig

Szakterület

szegmentált tartalom elérése

érintett hozzájárulása

visszavonásig

A Magyar Onkológusok Társasága megbízásából adatfeldolgozói tevékenység keretében

A Magyar Onkológusok Társasága adatkezelési szabályzata itt érhető el:

http://oncology.hu/download.php?id=33004

WEBSHOP ADATKEZELÉS

Érintett címe

számlázás

Jogi kötelezettség

Sztv. Adótv. Áfatv.

Érintett neve

számlázás

Jogi kötelezettség

Sztv. Adótv. Áfatv.

Érintett címe

rendelés szállítása

Szerződés teljesítése

a teljesítés, a fogyasztói panaszok érvényesítésére nyitva álló határidő

Adószám

számlázás

jogi kötelezettség

Sztv. Adótv. Áfatv

Telefonszám

kapcsolattartás

érintett hozzájárulása

szerződés teljesítéséig

TOVÁBBKÉPZÉSEK ADATKEZELÉSE

Név

kapcsolattartás, azonosítás

jogi kötelezettség

64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet

E-mail cím

kapcsolattartás

érintett hozzájárulása

visszavonásig

Orvosi pecsétszám

azonosítás

jogi kötelezettség

64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet

Gyógyszerész nyilvántartási szám

azonosítás

jogi kötelezettség

64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet

RENDEZVÉNYEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

Név

kapcsolattartás

érintett hozzájárulása

rendezvény folyamatainak lezárása

E-mail cím

kapcsolattartás

érintett hozzájárulása

rendezvény folyamataink lezárása

Név

Számlázás

Jogi kötelezettség

 

Sztv. Adótv. Áfatv.

Cím

Számlázás

Jogi kötelezettségek

Sztv. Adótv. Áfatv.

Adószám

számlázás

jogi kötelezettség

Sztv. Adótv. Áfatv

Gépkocsi rendszám

Adminisztráció

érintett hozzájárulása

rendezvény vége

Étkezési igények

Adminisztráció

érintett hozzájárulása

rendezvény vége

LAPTERJESZTÉS – KIADVÁNYAINK ELŐFIZETÉSÉVEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

Név

Rendelés szállítása

Szerződés teljesítése

Szerződés megszűnése

Cím

Rendelés szállítása

Szerződés teljesítése

Szerződés megszűnése

Név

Számlázás

Jogi kötelezettség

Sztv. Adótv. Áfatv.

Cím

Számlázás

Jogi kötelezettség

Sztv. Adótv. Áfatv.

Adószám

számlázás

jogi kötelezettség

Sztv. Adótv. Áfatv

SOCIAL MEDIA

E-mail

Post célzás

érintett hozzájárulása

visszavonásig

Név

kapcsolattartás

érintett hozzájárulása

visszavonásig

MUNKAVÁLLALÓI ADATOK

Név

bérszámfejtés, NAV és
Kormányhivatal
adatközlés

Jogi kötelezettség

Art., Flt.

Születési név

bérszámfejtés, NAV és
Kormányhivatal
adatközlés

Jogi kötelezettség

Art., Flt.

Szül. hely, idő

bérszámfejtés, NAV és
Kormányhivatal
adatközlés

Jogi kötelezettség

Art., Flt.

Anyja neve

bérszámfejtés, NAV és
Kormányhivatal
adatközlés

Jogi kötelezettség

Art., Flt.

Állampolgárság

bérszámfejtés, NAV és
Kormányhivatal
adatközlés

Jogi kötelezettség

Art., Flt.

Neme

bérszámfejtés, NAV
adatközlés

Jogi kötelezettség

Art.

Lakcím

bérszámfejtés, NAV és
Kormányhivatal
adatközlés

Jogi kötelezettség

Art., Flt.

Adóazonosító jel

bérszámfejtés, NAV és
Kormányhivatal
adatközlés

Jogi kötelezettség

Art., Flt.

TAJ szám

bérszámfejtés, NAV és
Kormányhivatal
adatközlés

Jogi kötelezettség

Art., Flt.

Bankszámlaszám

munkabér átutalás

Jogi kötelezettség

Mtv., Ebtv.

Alapbér

bérszámfejtés

Jogi kötelezettség

Mtv., Flt.

Juttatások, kifizetések

bérszámfejtés

Jogi kötelezettség

Art., Flt.

Letiltások

bérszámfejtés,
igazolások készítése

Jogi kötelezettség

Vht., Flt.

Munkakör

bérszámfejtés, NAV és
Kormányhivatal
adatközlés

Jogi kötelezettség

Art., Flt.

Munkaviszony kezdete

bérszámfejtés, NAV és
Kormányhivatal
adatközlés

Jogi kötelezettség

Art.

Teljes vagy rész-
munkaidős, óraszám

bérszámfejtés, NAV és
Kormányhivatal
adatközlés

Jogi kötelezettség

Art.

Feor szám

bérszámfejtés, NAV és
Kormányhivatal
adatközlés

Jogi kötelezettség

Art.

Gyerek neve

bérszámfejtés, NAV és
Kormányhivatal
adatközlés

Jogi kötelezettség

Art.

Gyerek szül. hely, idő

bérszámfejtés, NAV és
Kormányhivatal
adatközlés

Jogi kötelezettség

Art.

Gyerek anyja neve

bérszámfejtés, NAV és
Kormányhivatal
adatközlés

Jogi kötelezettség

Art.

Gyerek -kapcsolat
jellege

bérszámfejtés, NAV
adatközlés

Jogi kötelezettség

Art.

Gyerek neme

bérszámfejtés, NAV
adatközlés

Jogi kötelezettség

Art.

Gyerek lakcíme

bérszámfejtés, NAV
adatközlés

Jogi kötelezettség

Art.

Gyerek adóazono-
sító jel

bérszámfejtés, NAV
adatközlés

Jogi kötelezettség

Art.

Gyerek TAJ száma

EB és Kormányhivatal
adatközlés

Jogi kötelezettség

Ebtv.

Házastárs neve

bérszámfejtés, NAV és
Kormányhivatal
adatközlés

Jogi kötelezettség

Art.

Házastárs adóazono-
sító jele

bérszámfejtés, NAV
adatközlés

Jogi kötelezettség

Art.

Házasságkötés ideje

bérszámfejtés, NAV
adatközlés

Jogi kötelezettség

Art.

Nyugdíjas törzsszám

bérszámfejtés, NAV
adatközlés

Jogi kötelezettség

Art.

MEGBÍZOTTAK ADATAI

Név

bérszámfejtés, NAV és
Kormányhivatal
adatközlés

Jogi kötelezettség

Art., Flt.

Születési név

bérszámfejtés, NAV és
Kormányhivatal
adatközlés

Jogi kötelezettség

Art., Flt.

Szül. hely, idő

bérszámfejtés, NAV és
Kormányhivatal
adatközlés

Jogi kötelezettség

Art., Flt.

Anyja neve

bérszámfejtés, NAV és
Kormányhivatal
adatközlés

Jogi kötelezettség

Art., Flt.

Állampolgárság

bérszámfejtés, NAV és
Kormányhivatal
adatközlés

Jogi kötelezettség

Art., Flt.

Neme

bérszámfejtés, NAV
adatközlés

Jogi kötelezettség

Art.

Lakcím

bérszámfejtés, NAV és
Kormányhivatal
adatközlés

Jogi kötelezettség

Art., Flt.

Adóazonosító jel

bérszámfejtés, NAV és
Kormányhivatal
adatközlés

Jogi kötelezettség

Art., Flt.

TAJ szám

bérszámfejtés, NAV és
Kormányhivatal
adatközlés

Jogi kötelezettség

Art., Flt.

Bankszámlaszám

megbízási díj
átutalás

Jogi kötelezettség

Mtv., Ebtv.

Juttatások, kifizetések

bérszámfejtés

Jogi kötelezettség

Art., Flt.

Megbízás kezdete
és vége

bérszámfejtés, NAV és
Kormányhivatal
adatközlés

Jogi kötelezettség

Art.

Nyugdíjas törzsszám

bérszámfejtés, NAV
adatközlés

Jogi kötelezettség

Art.

 

 1. A személyes adatok megtagadásának hatása:

A személyes adat szolgáltatása nem jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul, szerződés kötésének nem előfeltétele.

Ha a személyes adatait a jogszabályok vagy szerződési feltételek által előírt módon nem adja meg, akkor szolgáltatásainkat nem tudjuk teljesíteni.

 1. Automatikus profilozási nyilatkozat:

A személyes adatok automatizált döntéshozatalra nem kerülnek felhasználásra.