Adatkezelési tájékoztató
a PPH Media által szervezett továbbképzések résztvevői számára

Adatkezelő:
Professional Publishing Hungary Kiadó Kft. (továbbiakban PPH Media)
1037 Budapest, Montevideo u. 3/b.
Tel: 1-4304500
Mail: pphmedia@pphmedia.hu

Az adatkezelő képviselője:
Vándor Ágnes
1037 Budapest, Montevideo u. 3/b.
Tel: 1-4304500
Mail: vandor.agnes@pphmedia.hu

A személyes adatok kezelésének célja, az adatkezelés jogalapja:
Továbbképzéssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítése: továbbképzési igazolás kiadása, továbbképzés igazolása a nyilvántartó szervezetek részére, kapcsolattartás a továbbképzésben résztvevővel.
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása és jogi kötelezettség teljesítése.

A személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái:
• Adatfeldolgozó: Serverside Kft.
• Kreditpontot biztosító szervezetek:
    - Egészségügyi szakdolgozók esetén: ÁEEK EFF Továbbképzési Osztály
    - Orvosok esetén: az akkreditációtól függően Debreceni Egyetem vagy Szegedi Tudományegyetem
    - Gyógyszerészek esetén: Szegedi Tudományegyetem

Az adatokat az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja.

A személyes adatok tárolásának időtartama:
A továbbképzésre vonatkozó jogszabályokban előírt megőrzési határidőig.

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Az érintettet megilleti az adathordozhatósághoz való jog.

Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén az érintettet megilleti a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, ez azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett a felügyeleti hatósághoz panasz benyújtására jogosult. Felügyeleti hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: www.naih.hu

A személyes adat szolgáltatása jogszabályon alapul.
A személyes adatok megadása nem kötelező.
A személyes adatok megadásának elmaradása esetén a továbbképzésben történő részvétel nem lehetséges.

A személyes adatok automatizált döntéshozatalra nem kerülnek felhasználásra.

Budapest, 2018. április 22.