Adatkezelési tájékoztató
a PPH Media online felületeinek regisztrált felhasználói számára

Adatkezelő:
Professional Publishing Hungary Kiadó Kft. (továbbiakban PPH Media)
1037 Budapest, Montevideo u. 3/b.
Tel: 1-4304500
Mail: pphmedia@pphmedia.hu

Az adatkezelő képviselője:
Vándor Ágnes
1037 Budapest, Montevideo u. 3/b.
Tel: 1-4304500
Mail: vandor.agnes@pphmedia.hu

A személyes adatok kezelésének célja, az adatkezelés jogalapja:
PPH Media által működtetett online portálok hírleveleihez és zárolt tartalmaihoz való hozzáférés.
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

A személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái:
• Adatfeldolgozó: Serverside Kft.

Az adatokat az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja.

A személyes adatok tárolásának időtartama:
Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Az érintettet megilleti az adathordozhatósághoz való jog.

Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén az érintettet megilleti a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, ez azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett a felügyeleti hatósághoz panasz benyújtására jogosult. Felügyeleti hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: www.naih.hu

A személyes adat szolgáltatása szerződés kötésének előfeltétele.
A személyes adatok megadása nem kötelező.
A személyes adatok megadásának elmaradása esetén a szerződés létrejötte meghiúsul.
A személyes adatok automatizált döntéshozatalra nem kerülnek felhasználásra.

Nem a felhasználó által rendelkezésre bocsátott további személyes adatok

Az érintett személyes adatok kategóriái:
- Hírlevél megnyitása, hírlevélben szereplő link megnyitása

A személyes adatok forrása:
- A hírlevélben szereplő, képek letöltésére szolgáló linkre, továbbá a hírlevélben található más linkekre történő kattintás.

Az adatok nem nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak.

Kérjük tekintse meg a PPH Media weboldalainak látogatói számára készült adatkezelési tájékoztatót is.

Budapest, 2018. április 22.