Adatkezelési tájékoztató
a PPH Mediával szerződéses kapcsolatban lévő partnerek (vevők és szállítók) számára

Adatkezelő:
Professional Publishing Hungary Kiadó Kft. (továbbiakban PPH Media)
1037 Budapest, Montevideo u. 3/b.
Tel: 30/552-5011
Mail: [email protected]

Az adatkezelő képviselője:
Vándor Ágnes
1037 Budapest, Montevideo u. 3/b.
Tel: 1-4304500
Mail: [email protected]

A személyes adatok kezelésének célja, az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés célja a számviteli törvényben, az adótörvényekben és más pénzügyi tárgyú jogszabályokban, valamint a szerződésekben rögzített pénzügyi kötelezettségek teljesítése, továbbá a kintlévőségkezelés.
Az adatkezelés jogalapja a jogi kötelezettségek teljesítése, kintlévőségkezelés esetén a Társaság jogos érdeke.

A személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái:
- Adatfeldolgozók:
Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Németország
Serverside Kft., 2624 Szokolya, Kolozsvári u. 17.
Adóbevallásokban szereplő adatok: NAV.
Éves beszámoló vizsgálatához szükséges adatok: a könyvvizsgálatot ellátó M-Audit Kft.
Kintlévőségek kezeléséhez szükséges adatok: jogi képviselő, kintlévőségkezelő.

Az adatokat az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja.

A személyes adatok tárolásának időtartama:
A pénzügyi tárgyú törvények által előírt elévülési és megőrzési határidők.
Kintlévőség esetében a Társaságnak a kintlévőség beszedéséhez fűződő jogos érdeke érvényesítéhez szükséges időtartam.

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Az érintettet megilleti az adathordozhatósághoz való jog.

Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén az érintettet megilleti a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, ez azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett a felügyeleti hatósághoz panasz benyújtására jogosult. Felügyeleti hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Telefon: +36 (1) 391-1400, +36 (30) 683-5969, +36 (30) 549-6838
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: [email protected]
Weboldal: www.naih.hu

A személyes adat szolgáltatása szerződés kötésének előfeltétele.
A személyes adatok megadása nem kötelező.
A személyes adatok megadásának elmaradása esetén a szerződés létrejötte meghiúsul.
A személyes adatok automatizált döntéshozatalra nem kerülnek felhasználásra.

Budapest, 2023. szeptember 25.