Adatkezelési tájékoztató
a PPH Media üzleti partnerei számára

Adatkezelő:
Professional Publishing Hungary Kiadó Kft. (továbbiakban PPH Media)
1037 Budapest, Montevideo u. 3/b.
Tel: 30/552-5011
Mail: [email protected]

Az adatkezelő képviselője:
Vándor Ágnes
1037 Budapest, Montevideo u. 3/b.
Tel: 1-4304500
Mail: [email protected]

A személyes adatok kezelésének célja, az adatkezelés jogalapja:
Üzleti kapcsolat létesítése és fenntartása, szerződés teljesítése.
A szerződés létesítéséhez szükséges adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul.
A szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés a PPH Media jogos érdekén alapul.

A személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái:
• Vevőkapcsolat esetén a PPH Media részére közvetítői szolgáltatást nyújtó szolgáltatók.
• Adatfeldolgozás: Smiling Software Kft., KingSol Kft.

Az adatokat az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja.

A személyes adatok tárolásának időtartama: határozatlan.

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Az érintettet megilleti az adathordozhatósághoz való jog.

Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén az érintettet megilleti a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, ez azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett a felügyeleti hatósághoz panasz benyújtására jogosult. Felügyeleti hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Telefon: +36 (1) 391-1400, +36 (30) 683-5969, +36 (30) 549-6838
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: [email protected]
Weboldal: www.naih.hu

A személyes adat szolgáltatása szerződés kötésének nem előfeltétele.
A személyes adatok megadása nem kötelező.
A személyes adatok megadásának elmaradása esetén a szerződés teljesítése nehezebbé válhat.
A személyes adatok automatizált döntéshozatalra nem kerülnek felhasználásra.

Budapest, 2023. szeptember 25.