Adatkezelési tájékoztató
a PPH Media kiadványainak címzettjei számára

Adatkezelő:
Professional Publishing Hungary Kiadó Kft. (továbbiakban PPH Media)
1037 Budapest, Montevideo u. 3/b.
Tel: 30/552-5011
Mail: [email protected]

Az adatkezelő képviselője:
Vándor Ágnes
1037 Budapest, Montevideo u. 3/b.
Tel: 1-4304500
Mail: [email protected]

A személyes adatok kezelésének célja, az adatkezelés jogalapja:
Lapok postai terjesztése, előfizetői megrendelések teljesítése, előfizetői díjak beszedése.
Az adatkezelés előfizetés esetén a szerződés teljesítéséhez szükséges, egyéb esetben az érintett hozzájárulásán alapul.

A személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái:
- Címzett lapterjesztést végző szolgáltató: Magyar Posta Zrt.
- Adatfeldolgozók:
Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Németország
Serverside Kft., 2624 Szokolya, Kolozsvári u. 17.

Az adatokat az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja.

A személyes adatok tárolásának időtartama:
Az előfizetés lejárata, a fogyasztói panaszok és egyéb szerződéses kötelezettségek érvényesítésére nyitva álló határidő, továbbá az érintett hozzájárulásának visszavonása közül a legkésőbbi időpont.

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Az érintettet megilleti az adathordozhatósághoz való jog.

Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén az érintettet megilleti a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, ez azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett a felügyeleti hatósághoz panasz benyújtására jogosult. Felügyeleti hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Telefon: +36 (1) 391-1400, +36 (30) 683-5969, +36 (30) 549-6838
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: [email protected]
Weboldal: www.naih.hu

A személyes adat szolgáltatása szerződés kötésének előfeltétele.
A személyes adatok megadása nem kötelező.
A személyes adatok megadásának elmaradása esetén a kiadványok eljuttatása a címzettekhez meghiúsul.
A személyes adatok automatizált döntéshozatalra nem kerülnek felhasználásra.

Budapest, 2023. szeptember 25.