Adatkezelési tájékoztató a PPH Media észrevételt, bejelentést, panaszt az elofizetes@pphmedia.hu címre küldött elektronikus levélben benyújtó vásárlói számára

Adatkezelő:
Professional Publishing Hungary Kiadó Kft. (továbbiakban PPH Media)
1037 Budapest, Montevideo u. 3/b.
Tel: 1-4304500
Mail: pphmedia@pphmedia.hu

Az adatkezelő képviselője:
Vándor Ágnes
1037 Budapest, Montevideo u. 3/b.
Tel: 1-4304500
Mail: vandor.agnes@pphmedia.hu

A személyes adatok kezelésének célja, az adatkezelés jogalapja:
Vásárlói és előfizetői panaszok kivizsgálása, adatmódosítási kérelmek teljesítése.
Az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges.

A személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái:
• Adatfeldolgozó: Serverside Kft.

Az adatokat az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja.

A személyes adatok tárolásának időtartama:
A fogyasztói panaszok, egyéb szerződéses kötelezettségek érvényesítésére nyitva álló határidő.

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Az érintettet megilleti az adathordozhatósághoz való jog.

Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén az érintettet megilleti a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, ez azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett a felügyeleti hatósághoz panasz benyújtására jogosult. Felügyeleti hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: www.naih.hu

A személyes adat szolgáltatása nem jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul, szerződés kötésének nem előfeltétele.
A személyes adatok megadása nem kötelező.
A személyes adatok megadásának elmaradása esetén a panasz kivizsgálása nem tud megvalósulni.
A személyes adatok automatizált döntéshozatalra nem kerülnek felhasználásra.

Budapest, 2018. április 22.